​​Projekt SLOVENSKO PO COVID-19. AKO PANDÉMIA ZMENÍ NAŠE ŽIVOTY?

23. 11. 2022
Veda odpoveda

Žijem vedu dostalo príležitosť participovať na projekte s názvom Slovensko po COVID-19. Ako pandémia zmení naše životy?.

Projekt pod akronymom Veda odpovedá realizujeme v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), ktorej hlavným poslaním je popularizácia a podpora vedy na Slovensku. Tento projekt je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Cieľom projektu je zrealizovať participatívny proces prípravy verejných politík v kľúčových oblastiach ako odozvu na pandémiu COVID19. Projekt je zameraný na analýzu ďalšieho vývoja a adaptácie spoločnosti na dopady pandémie. Zapojením odborníkov z rôznych oblastí identifikujeme hlavné výzvy, zmeny ktoré budú ovplyvňovať post-pandemický vývoj v spoločnosti, ekonomike a každodennom živote. Následne budú formulované odporúčania pre reformy a politiky v daných oblastiach.

 Projekt Veda odpovedá je dostupný vo forme podcastov. Tieto podcasty sú vo forme rozhovorov výskumníkov a inovátorov z rôznych odborov, pričom cieľom je získať ich názor na pozitívne a negatívne dopady pandémie covid-19 a na výzvy a odporúčania, ako sa naša spoločnosť a ekonomika budú meniť v najbližších rokoch.

 Ďalším krokom projektu je realizácia dotazníkového prieskumu medzi výskumníkmi pôsobiacimi na Slovensku a v zahraničí, pričom súčasne bude prebiehať aj dotazníkový prieskum pre širokú verejnosť. Cieľom je získať širší pohľad vedeckej komunity na určenie najvýznamnejších výziev a dopadov pandémie (pozitívnych a aj negatívnych) na Slovensko. Zároveň zabezpečiť čo najširšiu demografickú rôznorodosť respondentov a získať názory a postoje širokej verejnosti na čo by sa post-pandemická obnova a vývoj mali zamerať.  

 Na základe spomenutých aktivít identifikujeme 6 kľúčových oblastí, ktorými sa budú zaoberať vytvorené expertné skupiny, pozostávajúce z odborníkov na danú oblasť, ktorých úloha bude tvorba odporúčaní a záverov s cieľom ich transponovania do verejných politík. Vytvorené odporúčania budú publikované vo forme online publikácie a policy paper-a.

Celý projekt bude ukončený záverečnou konferenciou, kde budú prezentované závery a odporúčanie expertných skupín. Cieľom konferencie bude oboznámiť tvorcov politík, odbornú a širokú verejnosť s výstupmi projektu a prispieť k celospoločenskej debate o potrebných reformách a ďalšom zameraní politík. 

Viac informácií o projekte, ako aj samotné rozhovory nájdete na www.vedaodpoveda.sk. Jednotlivé podcasty môžete nájsť aj na digitálnych platformách Google Podcasts, Apple Podcasts, Podbean a Spotify.

 

Veda odpoveda